Quản Lý Kinh Doanh Ẩm Thực

Chi tiết khóa học

Bài 1. Tổng quan về kinh doanh ẩm thực

Bài 2. Concept

Bài 3. Địa điểm kinh doanh

Bài 4. Đối tượng khách hàng

Bài 5. Các bước vận hành doanh nghiệp

Bài 6. Xây dựng cơ cấu và quá trình vận hành

Bài 7. Vốn khởi sự doanh nghiệp

Bài 8. Marketing và các hoạt động khuyến mãi

Bài 9. Kế hoạch kinh doanh

Bài 10. Chất lượng dịch vụ và sản phẩm